pátek, 08 listopad 2019 12:01

Nákup nízkoemisních minibusů pro MAD v Děčíně

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007687

Nákup 5 nízkopodlažních a nízkoemisních minibusů na CNG pohon normy EURO 6 pro městskou dopravu realizovanou v závazku veřejné služby na území města Děčín. Nově pořízené minibusy budou provozovány na vymezených linkách území města Děčína, které jsou plně integrovány do dopravního systému Ústeckého kraje. Nakoupené minibusy budou určeny pro hromadnou přepravu osob na kratší vzdálenosti v městském provozu, noční linky a spoje vyžadující nižší přepravní kapacitu.
Cílem nákupu je zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy prostřednictvím modernizace a doplnění vozového parku a tím zvýšení ekologické šetrnosti vozového parku. Díky zlepšení podmínek cestování ve veřejné dopravě dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy a tím k další regulaci negativních vlivů osobní automobilové dopravy na kvalitu životního prostředí ve městě Děčín a dále celé Ústecko-chomutovské aglomerace.
Mezi hlavní cíle předkládaného nákupu a pozitivní dopady na území ITI Ústecko-chomutovské aglomerace lze zařadit:
- Realizace aktivit udržitelné formy dopravy - udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.
- Snížení emisní a hlukové zátěže autobusové dopravy v daném území - tento cíl bude naplněn nákupem 5 minibusů s pohonem CNG splňující normu EURO 6.
- Zajištění dostupnosti autobusové dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace - zvýšení počtu "bezbariérových spojů" linek obsluhující město Děčín.
- Zlepšení obslužnosti a cestovního komfortu daného území veřejnou dopravou pro všechny obyvatele a návštěvníky daného území.
- Zvýšení bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace, starších osob a cestujících s kočárky s dítětem při využívání sítě autobusové dopravy.
Výše uvedených cílů bude dosaženo nákupem kvalitních moderních minibusů, které zvýší kvalitu poskytovaných služeb dopravce a zajistí naplnění prvků udržitelné formy dopravy na daném území.
Na nákup je poskytována finanční podpora z EU.