SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU  
     
 
RYCHLÁ NAVIGACE
   
     
     
  SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU  
 


které na základě zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. ze dne 15. června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu vydává Dopravní podnik města Děčína, a. s.

1. Základní pojmy
1.1 Veřejná silniční osobní dopravní činnost: činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské autobusové dopravy
1.2. Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
1.3. Pověřená osoba: řidič nebo jiná osoba dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem nebo jiná osoba dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy
1.4. Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace: osoba postižená pohybově, zrakově a sluchově, osoba pokročilého věku, těhotná žena a rodič s dětmi do věku tří let.
1.5. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P: průkazy, jejichž držitelé jsou natolik zdravotně postiženi, že tato postižení odůvodňují poskytování mimořádných výhod.
1.6. Návyková látka: alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.
1.7. Osobní údaj: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.
1.8. Zavazadlo: snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

2. Přepravní smlouva
2.1 Právní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká uzavřením smlouvy o přepravě osob ( přepravní smlouva). Součástí přepravní smlouvy se stává tento přepravní řád, ke kterému cestující přistoupí uzavřením přepravní smlouvy.
2.2. Přepravní smlouva je uzavřena:
a) jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla
b) jestliže cestující není držitelem jízdního dokladu: nastoupením do vozidla a bezodkladným zaplacením jízdného
2.3. Dopravce se přepravní smlouvou zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové řádně a včas.

2.4. Cestující se přepravní smlouvou zavazuje, že při přepravě bude dodržovat tento přepravní řád a smluvní přepravní podmínky, zaplatí jízdné podle tarifu, s výjimkou osob přepravovaných podle vyhlášených přepravních podmínek a tarifu bezplatně. Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.
2.5. Přepravní smlouva je splněna:
a) řádným provedením přepravy podle uzavřené přepravní smlouvy
b) provedením přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou

3. Jízdní doklady
3.1. Jízdními doklady jsou:
a) jízdenka pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka, opatřená obchodním jménem dopravce a obsahující nástupní a cílovou stanici nebo přepravní pásmo, výší a druh jízdného, případně výši slevy, údaj o platnosti spolu s případnými dalšími údaji umožňujícími kontrolu platnosti a správnosti použití jízdenky,
b) jízdenka časová je čipová karta opatřená obchodním jménem dopravce. Čipová karta je zkontrolovatelná čtecím zařízením umístěným ve vozidle,
c) průkaz, jehož držitel má právo na přepravu.

3.2. Jízdní doklad je neplatný, jestliže:
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými tímto přepravním řádem, tarifem nebo zvláštním předpisem,
b) není řádně vyplněn,
c) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
e) je použit neoprávněnou osobou,
f) uplynula doba jeho platnosti,
g) je používán bez vyžadované fotografie,
h) nejde o originál,
i) jízdní doklad, který opravňuje k přepravě jen ve spojení s jiným dokladem, je neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže.
3.3. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech uvedených v předchozím odstavci pod písm. c), d), e), f), g) a h). Z jiných jízdních dokladů je oprávněna pověřená osoba zjišťovat osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky.
4. Podmínky prodeje jízdenek a vrácení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy
4.1. Jízdenku pro jednotlivou jízdu si cestující zakoupí bezprostředně po nástupu do vozidla před započetím jízdy prostřednictvím odbavovacího systému nainstalovaného ve vozidle.

4.2. Cestující má možnost si zakoupit jízdenku a místenku na vybrané spoje linkové dopravy předem na místech k tomu určených. Místo, na které byla zakoupena místenka může cestující bez místenky obsadit je v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou místenkou.
4.3 Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodů, které jsou na straně dopravce, po předložení jízdenky a dokladů o tom, že přeprava nebyla provedena.
4.4. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného.
4.5. Cestující, který se ve vozidle po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku ve výši 500,-- Kč. Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje. Jestliže cestující přepravuje psa nebo zavazadlo, přičemž cestující za psa nebo zavazadlo nezaplatil příslušné jízdné, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku ve výši 100,-- Kč
4.6. Jestliže cestující nebyl v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
5. Povinnosti cestujícího
5.1. Cestující je při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních cestujících, pořádek a klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu dopravní služby nebo na ostatní cestující.
5.2. Cestující je povinen:
a) dodržovat vyhlášené přepravní podmínky
b) přesvědčit se, zda mu byla vydána jízdenka podle jeho požadavků,
c) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
d) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji potřebnými na vymáhání zaplacení přirážky,
e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.
5.3.Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno
a) mluvit za jízdy na řidiče,
b) otvírat za jízdy dveře vozidla,
c) vyhazovat za jízdy z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat ven,
d) vystupovat za jízdy z vozidla nebo nastupovat do vozidla nebo se vyklánět z vozidla,
e) nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené,
f) nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi,
g) uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
h) zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla,
i) bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
j) kouřit ve vozidle,
k) chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv,
l) používat hlasitě rozhlasový přijímač nebo jiné reprodukční zařízení,
m) znečisťovat nebo poškozovat vozidlo.
Cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob udílených k zajištění bezpečné, klidné a plynulé přepravy.
6. Nástup a výstup cestujících
6.1. Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Cestující je povinen pro výstup použít dveře podle jejich označení. Nástup do vozidla je povolen pouze předními dveřmi. Nástup do vozidla jinými dveřmi je povolen pouze po předchozím souhlasu pověřené osoby.
6.2. Cestující je oprávněn ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení.
6.3. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. Tito cestující mají též přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob.
6.4. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími.
6.5. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní důvody, je cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět nastoupit.

7. Podmínky přepravy dětí
7.1. Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let.
7.2. Dítě, které je podle tarifu bezplatně přepravováno, může s cestujícím, který jej doprovází, zaujmout jen 1 místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná.
8. Podmínky přepravy dětských kočárků a jízdních kol
8.1. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují, a to jako ruční zavazadlo.

8.2. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou určeny dopravcem. Cestující musí umístit dětský kočárek s dítětem na místě ve vozidle určeném.
8.3. Pro přepravu dětských kočárků bez dítěte a jízdních kol platí ustanovení o přepravě spoluzavazadel.
9. Podmínky přepravy cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace a podmínky přepravy vozíků pro invalidy
9.1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit. V každém vozidle jsou vyhrazena a označena nejméně 2 místa k sezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby uvolnit další místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu.
9.2. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující.
9.3. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a vykládání vozíku pro invalidy. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče.

10. Podmínky přepravy zvířat
10.1. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů), není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li uzavřena v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Zvíře lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Beze schrány je možno vzít do vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Psy určené k doprovázení nevidomých osob a nevidomé osoby doprovázející, jakož i služebního psa nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout.
10.2 Je vyloučena přeprava zvířat:
a) nemocných,
b) jedovatých,
c) nebezpečných,
d) neklidných.
e) znečištěných

11. Podmínky přepravy zavazadel a drobných věcí
11.1. Cestující může vzít s sebou k bezplatné přepravě ruční zavazadla, která má cestující u sebe nebo která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z přepravy. Cestovní zavazadla nelze přepravovat.
11.2. Jízdní kolo umístěné v době přepravy na speciálním přívěsu dopravce je považováno za spoluzavazadlo.
11.3. Oddělenou přepravou je přeprava zavazadla uloženého na místě určeném dopravcem nebo pokynem pověřené osoby mimo prostor vozidla určený pro přepravu cestujících nebo v tomto prostoru na místě, kde cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet.
11.4. Zavazadlem nejsou drobné věci, které má cestující u sebe, může je držet v ruce a které neomezují přepravu ostatních cestujících.
Zavazadlem nesmí být věc nebezpečná nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg.
11.5. Pověřená osoba ve sporných případech určí, zda věc, kterou bere s sebou cestující, bude přepravována jako drobná věc nebo ruční zavazadlo.

12. Přeprava nebezpečných věcí
12.1. Při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci. Nebezpečné věci jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Za nebezpečnou věc je pro účely tohoto přepravního řádu považována zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá
12.2. Je povoleno přepravovat:
a) přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg,
b) nádobu s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l,
c) elektrický akumulátor zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory.
12.3. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí.
12.4. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci pověřené osobě a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.
13. Řidič vozidla
13.1. Řidič zodpovídá za pořádek a klid ve vozidle a za dodržování jízdního a přepravního řádu.
13.2. Řidič je:
a) oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujícíc
b) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu řidiče nebo jiné pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku,
c) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, jeho pokyny a příkazy nebo pokyny a příkazy jiné pověřené osoby, znečišťuje vozidlo,
d) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje
e) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy osobu či osoby pod vlivem návykové látky,
f) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,
g) oprávněn uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky
h) oprávněn zjišťovat z jízdních dokladů osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení jízdného a přirážky,
i) nápomocen radou nebo pokynem cestujícímu, který si neví rady s odbavovacím systémem.
j) nápomocen jiné pověřené osobě při výkonu jejich služebních povinností, zejména při zásahu, napadení, přivolání policie apod.

14. Povinnosti dopravce
14.1. Dopravce je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb povinen zajistit:
a) na místech určených pro styk s cestujícími podávání informací o jízdních řádech, o vyhlášených přepravních podmínkách a o tarifu,
b) uveřejnění alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu pro daný spoj ve vozidle,
c) vydání písemného potvrzení o přerušení jízdy nebo délce zpoždění spoje, jestliže o to cestující pověřenou osobu požádá,
d) cestujícím pohodlí v rozsahu odpovídajícím vyhlášeným přepravním podmínkám a pořádek, čistotu a klid ve vozidle.
e) znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označníku, stojí-li v zastávce současně více vozidel; znovuzastavení každého vozidla v úrovni označníku v případě, že v zastávce se nachází případně znamení k zastavení, dává osoba s omezenou schopností pohybu a orientace.
Projednáno a schváleno v představenstvu a.s. dne 1. 9. 2004, tímto se zároveň ruší smluvní přepravní podmínky MHD v Děčíně ze dne 2. 8. 2000 a smluvní přepravní podmínky linkové dopravy ze dne 30. 10. 2002.

Dopravní podnik města Děčína, a.s.

 
     
  aktualizováno 01.08.2016 13:21